Vsakovací systémy

 Velká část našeho státu je v současnosti pokryta zástavbou. V místech zástavby ovšem dochází k vsaku pouze 20ti až 30ti % srážkových vod. Převážná většina vody je odváděna kanalizací pryč, což významně zasahuje do přirizeného přírodního koloběhu.

Důvody zasakování dešťových vod 
• dodržení přirozeného přírodního koloběhu vody
• menší dimenze kanalizačních stok a ČOV
• nižsí náklady na vybudování, provoz a údržbu
• při komplexním řešení – ochrana před povodněmi

Pro odtok dešťové vody ze zpevněných ploch musí být nadměrně dimenzována kanalizační síť a v případě sdružene kanalizace i čistírny odpadních vod. Celý systém se tedy výrazně prodražuje. Voda se velmi rychle a nepřirozeně dostává do vodních toků, kde podatatně narůstá riziko vzniku povodní a dochází k drastickému snížení hladiny spodní vody.
Tyto negativní jevy mohou být zmírněny využíváním vsakovacích systémů, které vracejí dešťovou vodu do přirizeného přírodního koloběhu přímo v místě srážek. Voda je zároveň v půdě přefiltrována a přečištěna, takže nesnižuje kvalitu spodních vod.

Vsakování - návrat k přírodě

Řešení je -

  • Vsakování pomocí trubního vedení
  • Vsakování pomocí boxů
  • Zadržování dešťových vod pomocí boxů


Využití vsakovacích systémů:

  •  rodinné domy
  •  bytové domy
  •  parkoviště
  •  logistické areály a distribuční centra
  •  komunikace
  •  sportovní areály
  •  další zpevněné plochy...

vsakovačvsakovačvsakovačvsakovač